สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เป็นส่วนราชการบริหารส่วนกลาง สังกัดกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
ตั้งอยู่เลขที่ 312 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุม การปฏิบัติงานของจังหวัดภาคเหนือตอนบน 9 จังหวัด มีพื้นที่รวม 95,297,124 ตารางกิโลเมตร จังหวัด ที่อยู่ในความรับผิดชอบมีดังนี้ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดอุตรดิตถ์ เดิมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ยังเป็น

 สำนักงานสรรพสามิตเขต 5 ตามพระราชกฤษฎีกา
แบ่งท้องที่ของกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
พ.ศ. 2510  มีสำนักงานสรรพสามิตเขตตั้งอยู่ 
ณ จังหวัดลำปาง ต่อมาได้มีประกาศคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 231  ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2515
ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว และได้แบ่งท้องที่
ของกรมสรรพสามิตออกเป็นเขตใหม่ โดยให้
สรรพสามิตเขต 5 มีสำนักงานสรรพสามิตเขต
อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อความเหมาะสมกับ
สภาพเหตุการณ์
      สำนักงานสรรพสามิตเขต 5 ในระหว่างที่ตั้งสำนักงานอยู่จังหวัดลำปางนั้น สำนักงานตั้งอยู่ถนนบุญวาทย์ 
ตำบลหัวเวียง  จังหวัดลำปาง  ตัวอาคารเรือนไม้ทรงปั้นหยาชั้นเดียว  ขุนจำนงศ์ จินารักษ์ ยกให้ ต่อมาได้ย้าย
สำนักงานไปตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ 213 ถนนทิพย์ช้าง ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ตัวอาคารก่ออิฐถือปูน
แบบทรงพม่า สูง 2 ชั้น ซึ่งรัฐได้ยึดจากพ่อเลี้ยงส่างจันทร์ เชื้อชาติพม่า ที่ค้างชำระค่าภาคหลวง เมื่อทางการยึด
อาคารดังกล่าวมาเป็นของรัฐแล้ว  ได้ให้เอกชนเช่าประกอบกิจการค้าชั่วระยะเวลาหนึ่งกรมสรรพากรจึงขอตั้งเป็น 
ที่ทำการของแผนกสรรพากร ครั้นแผนกสรรพากรย้ายไปอยู่ร่วมกับศาลากลางจังหวัด สรรพสามิตเขต 5 จึงได้เข้า
อยู่แทน โดยตั้งเป็นสำนักงานสรรพสามิตเขต  ตัวอาคารที่ทำการดังกล่าวมีอายุ มากกว่าครึ่งศตวรรษล้าสมัยและ
ชำรุดทรุดโทรมมาก และตั้งอยู่ในตลาดกลางเมืองลำปาง ไม่เหมาะสมที่จะใช้เป็นที่ราชการในสมัยที่หม่อมราชวงศ์
ทันพงษ์  กฤดากร  ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพสามิต จึงได้พิจารณาจะจัดสร้างสำนักงานสรรพสามิตเขต 5 
เสียใหม่ ตามประกาศ คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 231 แต่ติดขัดเรื่องงบประมาณ และสถานที่ที่จะก่อสร้าง  ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2516  จึงได้ทำการซ่อมแซม ปรับปรุงตัวอาคาร ซึ่งเดิมเป็นที่ทำการของโรงงานสุราพร้อมทั้งสร้างรั้วรอบ
อาคารสำนักงานสร้างบ้านพักเสมียนและนายตรวจสรรพสามิตจำนวน 5 หน่วย ตั้งอยู่เลขท 312 ถนนเจริญราษฎร์
ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ งานซ่อมแซมและปรับปรุงตัวอาคารดังกล่าว พร้อมทั้งงานตกแต่ง
ภายในสำนักงานจนแล้วเสร็จพร้อมที่จะเปิดเป็นที่ทำงานได้ในปี พ.ศ.2517 ซึ่งขณะนั้น มีนายพิพัฒน์ โปษยานนท์
ดำรงตำแหน่งอธิบดี กรมสรรพสามิต ที่ทำการใหม่ของสำนักงานสรรพสามิตเขต 5 ดังกล่าวเป็นตัวอาคารเรือนไม้
ทรงธรรมดา สูง 2 ชั้น และได้จัดให้มีพิธีเปิดป้ายสำนักงานสรรพสามิตเขต 5 ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.
2517 ซึ่งขณะนั้นอัตรากำลังบุคลากรที่เป็นข้าราชการ 13 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน รวมทั้งหมด
16 คน และใช้เป็นที่ทำการของสำนักงานสรรพสามิตเขต 5 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 
 
     ต่อมา เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 ได้มี
พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการใหม่  ได้กำหนดให้
สำนักงานสรรพสามิตเขต 5 เป็นสำนักงานสรรพสามิต
ภาคที่ 5 ซึ่งประกอบด้วย1 ฝ่าย 4 ส่วน ฝ่ายบริหารทั่วไป
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนวางแผนและประเมินผล
ส่วนกฎหมาย และส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
มีบุคลากรที่เป็นข้าราชการ 37 คน ลูกจ้างประจำ 4 คน
ลูกจ้างชั่วคราว 2 คน รวมทั้งหมด 43 คน
ปีพุทธศักราช 2548 นายชนรรจน์ อินทระ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5เห็นว่า สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
 อาคารเก่ามีสภาพชำรุดทรุดโทรม ไม่สะดวกในการปฏิบัติราชการเมื่อเทียบกับหน่วยงานอื่น ประกอบกับสภาพแวดล้อ
มที่เปลี่ยนแปลงไป ในฤดูฝนมีน้ำท่วมขังเกิดน้ำท่วม หน้าน้ำหลากจะไหลเข้ามาท่วมสำนักงาน จึงได้ดำเนินการของบประมาณ
 จากกรมสรรพสามิตมาดำเนินการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ 
ปัจจุบันอาคารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำปิง ด้านทิศ
ตะวันออก มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ด้านหน้าอาคารติดกับถนนเจริญราษฎร์
เลขที่ 279 ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็กสูง 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 1,152 ตรม. ชั้นที่หนึ่งเป็นที่ทำการของ
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายบริหารทั่วไป และห้องทำงานของ
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ชั้นที่สองเป็นที่ทำการของ
ส่วนวางแผนและจัดเก็บภาษี ที่ทำการส่วนตรวจสอบ ป้องกัน และปราบปราม
และห้องสมุด ชั้นที่สามประกอบด้วยที่ทำการส่วนกฎหมาย ห้องประชุมเล็ก
และห้องประชุมใหญ่ อาคารได้เปิดใช้งานมาตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551
มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ได้พยายามปรับปรุงภูมิทัศน์
ให้มีความสวยงามต่อผู้พบเห็นและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ล่องแม่น้ำปิง และ
เพื่อให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกคน และเพื่อการให้
บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ
และได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 18 ธันวาคม 2551
หน้าที่ความรับผิดชอบ
     สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 มีหน้าที่และความรับผิดชอบ คือ ควบคุมการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต สนับสนุน
และช่วยเหลือทางวิชาการแก่  สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด  เสนอแนะปรับปรุง  แก้ไขด้านกฎหมายสรรพสามิต
ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติ  ติดตามวิเคราะห์และประเมินผลการบริหาร  การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต  และงานด้าน
การปราบปรามของสำนักงาน สรรพสามิตจังหวัด ตรวจตรา สืบสวนข้อมูล วางแผน ปราบปรามผู้กระทำผิด ตลอดจน 
ประสานงานกับสำนักงาน
สรรพสามิตจังหวัด ตรวจแนะนำร้านค้า และโรงงานในความควบคุมให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ตรวจสอบ ควบคุมเกี่ยวกับการเพาะปลูกใบยาสูบ การสร้างสถานีบ่มใบยา และโรงบ่มใบยาให้เป็นไปตามระเบียบ จัดทำ รายงานผลการจัดเก็บภาษี การผลิตการจำหน่ายสินค้า งบเดือนสถิติตัวเลขที่อยู่ในความควบคุมของภาคสถิติคดี ที่กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ตรวจสอบการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพสามิตที่อยู่ในความรับผิดชอบตลอด จนประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
   
หน้าหลัก | ต่อไป
 
จัดทำโดย
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5